เดินเล่นชิลล์ๆ โครงการพระราชดำริของพ่อ… ประตูระบายน้ำปากพนัง

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ (Pak Phanang Watergate) หรือเรียกกันสั้นๆ ว่าประตูน้ำปากพนัง เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ประตูระบายแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ-ดินเปรี้ยว ให้แก่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยมีหลักการคือ แยกน้ำเค็ม และน้ำจืดออกจากกัน เพื่อให้ชาวบ้านเลือกใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใครที่ต้องการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มก็ให้ไปอยู่โซนน้ำเค็ม ส่วนบ้านไหนอยากเพาะปลูกก็ให้มาอยู่โซนน้ำจืด นอกจากนี้… ในยามฤดูแล้งประตูน้ำปากพนังแห่งนี้ ยังทำหน้าที่กั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหลเข้าไปตามลำคลองสร้างความเสียหายต่อพืชผล และระบบนิเวศอีกด้วย ด้วยประโยชน์ของประตูระบายน้ำแห่งนี้… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “อุทกวิภาชประสิทธิ” ที่มีความหมายว่า ประตูระบายน้ำที่ประสบความสำเร็จในการแยกน้ำจืดน้ำเค็ม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2542 นอกจากประตูระบายน้ำแล้ว บริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานปล่องโรงสีไฟ พระตำหนักประทับแรมปากพนัง และปล่องไฟของโรงสีแม่ครู (โรงสี 8) ให้เพื่อนๆ ได้เห็นปล่องของจริงในยุคนั้นกันอีกด้วย ก่อนจากกันขอให้ข้อมูลเชิงเทคนิคไว้ให้เพื่อนๆ ที่สนใจกันไว้หน่อยครับ… กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ในปี 2539 – 2542 เป็นชนิดบานตรง สูง 9.00เมตร กว้าง 20.00เมตร จำนวน 10บาน…